آیا دوربین مداربسته بدون برق کار می کند ؟

به طور کلی دوربین های مداربسته نیازمند منبع تغذیه ای هستند تا برق مورد نیاز آنها را تأمین کند.