دستگاه UPS در دوربین مداربسته چیست؟

تصاویر مداربسته از اهمیت زیادی برخورداراند و چنانچه عاملی منجر به از دست رفتن تصاویر شوند در صورت وقوع