قوانین نصب دوربین مداربسته و آشنایی با محدودیتها و اماکن مجاز

مزایای بهره مندی از دوربین مداربسته جوامع رو با اشتیاق بیشتری به سمت استفاده از آن سوق داد. درحالی که سوء استفاده ها از محتوای ضبط شده دوربین به عاملی برای مقابله با آن تبدیل شد. قوانین نصب دوربین مداربسته به نوعی راه حل برای آشتی نگرشهای متفاوت نسبت به