آیا دوربین مداربسته بدون برق کار می کند ؟

به طور کلی دوربین های مداربسته نیازمند منبع تغذیه ای هستند تا برق مورد نیاز آنها را تأمین کند. بنابراین با قطع شدن برق معمولاً کار دوربین مداربسته متوقف می شود. البته در این میان استثناء هم وجود دارد و آن هم دوربین هایی که به صورت مستقیم از