ترفندهای از کار انداختن دوربین مداربسته

اغلب دوربین مداربسته با کاربری امنیتی نصب می شوند. به این ترتیب افرادی هستند که با ایجاد اختلال در