سنسور تشخیص حرکت PIR چیست ؟ و عملکرد آن

در حوزه سیستم های امنیتی و نظارتی، ورود افراد به ناحیه خاص از موضوعات پر اهمیت و مورد توجه