تفاوت DVR با NVR چیست کدام بهتر است؟

NVR و DVR چه تفاوتی دارند. چند نکته طلایی در مورد تفاوت NVR با DVR. انتخاب کدام دستگاه بهتر است.