سنسور تشخیص حرکت PIR چیست ؟ و عملکرد آن

در حوزه سیستم های امنیتی و نظارتی، ورود افراد به ناحیه خاص از موضوعات پر اهمیت و مورد توجه است. به طوری که هر بار راه حلی برای پردازش درست از این موضوع را ارائه می کنند. راه حل هایی که با معرفی تکنولوژی های جدید همراه شده اند